Actualitatea europeană

Mecanismul de conectare a Europei Comisia adoptă un plan în valoare de 50 de miliarde de euro pentru stimularea rețelelor europene

Comisia Europeană a prezentat astăzi un plan de finanţare a unor investiţii în valoare de 50 de miliarde EUR menit să îmbunătăţească reţelele de transport, energie şi digitale din Europa. Investiţiile care vizează infrastructurile cheie vor contribui la crearea de locuri de muncă şi vor stimula competitivitatea Europei într-un moment în care Europa are foarte mare nevoie de acestea.

Mecanismul de conectare a Europei va finanţa proiecte care vor elimina verigile lipsă din reţelele de transport, energetice şi digitale ale Europei. De asemenea, datorită acestui mecanism, economia Europei va deveni mai ecologică prin promovarea unor moduri de transport mai curate, a conexiunilor în bandă largă de mare viteză şi prin facilitarea utilizării energiei regenerabile, în conformitate cu Strategia Europa 2020. În plus, finanţarea destinată reţelelor energetice va contribui la integrarea și mai puternică a pieţei interne a energiei, va reduce dependenţa energetică a UE şi va consolida securitatea aprovizionării. Pentru a sprijini finanţarea Mecanismului de conectare a Europei (MCE), Comisia a adoptat, de asemenea, termenii Iniţiativei „Project Bonds” Europa 2020 (obligaţiuni pentru finanţarea de proiecte), care va reprezenta unul dintre instrumentele de partajare a riscului pe care s-ar putea baza MCE în scopul de a atrage capital privat pentru finanțarea proiectelor. Faza pilot va începe chiar de anul viitor.

Prin concentrarea pe rețelele de transport, energetice şi digitale inteligente, sustenabile şi pe deplin interconectate, Mecanismul de conectare a Europei va contribui la realizarea pieţei unice europene. Comisia a identificat proiectele care pot avea cel mai mare impact datorită investiţiilor suplimentare alocate de UE. În special, Comisia urmăreşte ca investiţiile realizate prin Mecanismul de conectare a Europei să acţioneze ca un catalizator pentru atragerea unor fonduri suplimentare din sectorul privat şi public, conferind credibilitate proiectelor de infrastructură şi reducând profilurile de risc ale acestora. Pentru prima dată, Comisia propune un instrument de finanţare unic pentru cele trei sectoare de reţele, respectându-şi astfel angajamentul de a crea sinergii şi de a simplifica regulile.

Preşedintele José Manuel Barroso a declarat: „Mecanismul de conectare a Europei şi Iniţiativa Project Bond sunt dovada perfectă a valorii adăugate pe care Europa o poate oferi. Aceste propuneri vor contribui la construirea de drumuri, căi ferate, reţele şi conducte de energie, precum şi de reţele în bandă largă, care sunt atât de importante pentru cetăţenii şi întreprinderile noastre. În acest fel, eliminăm verigile lipsă din reţelele europene de infrastructură care, în caz contrar, nu ar putea fi construite. Această investiţie va genera creştere economică şi locuri de muncă şi, în acelaşi timp, va face ca, pentru milioane de cetăţeni şi întreprinderi din Europa, munca şi transportul să fie mai uşoare."

Mecanismul de conectare a Europei va mobiliza mai bine finanțarea privată şi va permite instrumentelor financiare inovatoare, cum ar fi garanţiile sau obligaţiunile de finanţare a proiectelor, să obţină rezultate maxime din injecţia de fonduri de la UE. Comisia Europeană va colabora strâns cu BEI pentru a valorifica interesul investitorilor de pe pieţele de capital în oportunităţile de investiţii pe termen lung din care se obţin venituri stabile.

Conectarea Europei: Transporturile

În cadrul Mecanismului de conectare a Europei se vor investi 31,7 miliarde EUR pentru modernizarea infrastructurii de transport în Europa, construirea legăturilor inexistente şi eliminarea blocajelor. Această investiţie include 10 miliarde EUR din Fondul de coeziune, rezervate proiectelor în domeniul transportului în ţările de coeziune, restul de 21,7 miliarde EUR fiind pus la dispoziţia tuturor statelor membre pentru investiţii în infrastructura de transport. Ideea este de a îmbunătăţi conexiunile între diferite părţi ale UE pentru a înlesni schimbul de mărfuri şi de persoane între ţări.

Concentrându-se pe acele moduri de transport care sunt mai puţin poluante, Mecanismul de conectare a Europei va contribui la creşterea sustenabilităţii sistemului nostru de transport. De asemenea, acest mecanism va oferi consumatorilor mai multe opţiuni cu privire la modul în care doresc să călătorească.

În mod tradiţional, sistemele de transport din Europa s-au dezvoltat de-a lungul liniilor naţionale de transport. UE are un rol esenţial în coordonarea dintre statele membre în ceea ce priveşte planificarea, gestionarea şi finanţarea proiectelor transfrontaliere. O reţea performantă este esenţială pentru buna funcționare a pieţei unice şi va stimula competitivitatea. Comisia a propus să creeze coridoare pentru a acoperi cele mai importante proiecte transfrontaliere, estimând că, până în 2020, vor fi necesare 500 de miliarde EUR pentru realizarea unei reţele cu adevărat europene, inclusiv 250 de miliarde EUR pentru eliminarea blocajelor şi pentru eliminarea verigilor lipsă din reţeaua principală.

Conectarea Europei: Energia

Pentru sectorul energetic se preconizează o investiție de 9,1 miliarde EUR în infrastructurile transeuropene, drept contribuţie la realizarea obiectivelor UE privind energia şi schimbările climatice pentru 2020. MCE va contribui, de asemenea, eliminarea deficienţelor financiare şi a blocajelor din reţele. Va fi dezvoltată în continuare piaţa internă a energiei prin interconexiuni mai bune, care să asigure securitatea aprovizionării şi posibilitatea ca energia regenerabilă să fie transportată în mod eficient din punct de vedere al costurilor pe teritoriul UE. Atât cetăţenii, cât şi întreprinderile trebuie să se poată baza pe energie disponibilă în orice moment şi la un preţ accesibil. Finanţarea alocată prin MCE va acţiona ca o pârghie pentru atragerea mai multor fonduri de la alţi investitori privaţi şi publici.

Conectarea Europei: Telecomunicațiile și TIC

Mecanismul de conectare a Europei prevede aproape 9,2 miliarde EUR în vederea sprijinirii investiţiilor în reţelele în bandă largă rapide şi ultrarapide şi în serviciile digitale paneuropene.

Fondurile MCE vor mobiliza alte fonduri private și publice, conferind credibilitate proiectelor de infrastructură şi reducând profilurile de risc ale acestora. Pe baza unor estimări prudente, Comisia consideră că finanțarea infrastructurii de reţea ar putea stimula investiţii în valoare de peste 50 de miliarde EUR. Agenda digitală pentru Europa a stabilit obiective pentru 2020 privind accesul generalizat la reţelele în bandă largă cu viteze de cel puţin 30 Mbps, cel puţin 50% din gospodării urmând să fie abonate la reţele în bandă largă cu viteze de peste 100 Mbps.

În ceea ce priveşte serviciile digitale, fondurile vor fi utilizate pentru granturi cu ajutorul cărora se vor construi infrastructurile necesare pentru introducerea cărţii de identitate electronice (e-ID), a achiziţiilor publice electronice (e-Procurement), a registrelor de sănătate electronice, Europeana, a reţelei e-justiţie şi a serviciilor legate de domeniul vamal. Fondurile ar urma să fie utilizate pentru asigurarea interoperabilităţii şi pentru acoperirea costurilor legate de funcționarea infrastructurii la nivel european, în acest fel conectându-se infrastructurile statelor membre.

Finanţarea inovatoare şi Iniţiativa „Project Bonds” (obligaţiuni pentru finanţarea de proiecte)

Bugetul UE este un element esenţial pentru sprijinirea agendei în domeniul creşterii economice şi pentru îndeplinirea obiectivelor de politică din strategie Europa 2020. Este necesară o mai mare utilizare a instrumentelor financiare inovatoare în vederea extinderii domeniului de aplicare a bugetului UE. Iniţiativa „Project Bonds” Europa 2020, concepută în acest scop, urmărește un dublu obiectiv: să dea un nou impuls piețelor de obligaţiuni pentru finanţarea de proiecte şi să sprijine promotorii proiectelor de infrastructură pentru ca aceştia să atragă finanţare pe termen lung de la sectorul privat. Iniţiativa „Project Bond” ar oferi un mijloc de a reduce riscul pentru investitorii terţi care caută oportunităţi de investiţii pe termen lung. Astfel, va acţiona drept catalizator pentru redeschiderea pieţei de capital (în prezent, în mare parte neexploatată în ceea ce priveşte investiţiile în infrastructură, ca urmare a crizei financiare), ca o sursă semnificativă de finanţare în sectorul infrastructurilor.

Prin urmare, Comisia propune lansarea unei faze pilot în perioada 2012-2013, rămânând însă în actualul cadru financiar multianual. Temeiul fazei pilot va fi o modificare adusă Regulamentului privind reţelele transeuropene (RTE) şi Deciziei privind Programul-cadru pentru competitivitate şi inovare (PCI) şi se va baza pe liniile bugetare ale acestor programe, până la o sumă maximă de 230 de milioane EUR.

Ca şi în cazul mecanismului de finanţare cu partajarea riscurilor şi a instrumentului de garantare a împrumuturilor pentru proiectele RTE în domeniul transporturilor, bugetul UE va fi utilizat pentru aporturi de capital către BEI, destinate acoperirii unei părţi din riscul asumat de BEI atunci când finanţează proiecte eligibile. Bugetul UE va oferi BEI o anumită garanţie împotriva riscurilor, astfel încât BEI să poată finanţa proiectele în cauză, iar BEI va prelua acoperirea riscului rămas. Resursele bugetare ale UE sunt combinate cu finanţarea de la BEI, astfel încât bugetul total se va ridica la 230 de milioane EUR, ceea ce ar trebui să mobilizeze investiţii care pot ajunge până la 4,6 miliarde EUR.

În faza pilot vor fi avute în vedere 5-10 proiecte, în primul rând acele proiecte care se află într-un stadiu destul de avansat al procesului de atribuire şi de finanţare sau care au nevoie de o refinanţare, după faza de construcţie, în unul sau în mai multe din cele trei sectoare avute în vedere - transporturile, energia şi reţelele în bandă largă.

Faza pilot va fi gestionată de BEI.

Context

Pachetul privind Mecanismul de conectare a Europei pune în aplicare angajamentele asumate de Comisie în propunerile prezentate la 29 iunie 2011 privind cadrul financiar multianual. Pachetul de propuneri adoptate astăzi cuprinde:

  • o comunicare generală cu privire la un pachet de măsuri în domeniul creşterii economice pentru infrastructuri europene integrate

  • o comunicare cu privire la un proiect pilot privind Iniţiativa „Project Bond” Europa 2020, a cărui fază pilot începe în 2012

  • o comunicare privind un cadru pentru următoarea generaţie de instrumente financiare inovatoare - platformele UE pentru capitaluri proprii şi datorii

  • o propunere de regulament privind instituirea unui Mecanism de conectare a Europei

  • propunere de regulament privind orientările în domeniul reţelelor transeuropene de transport

  • o propunere de regulament privind orientările pentru infrastructuri energetice transeuropene

  • propunere de regulament privind orientările pentru reţelele transeuropene de telecomunicații

Textele integrale ale propunerilor pot fi consultate la:

http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Pentru mai multe informaţii a se vedea:

MEMO/11/707: Un proiect pilot pentru Iniţiativa „Project Bonds” Europa 2020 – propunere legislativă adoptată de Comisie

MEMO/11/710: Pachetul de măsuri al Comisiei privind infrastructura energetică

MEMO/11/706: Conectarea Europei: Noua reţea principală în domeniul transporturilor

MEMO/11/709: Agenda digitală: Comisia propune peste 9 miliarde EUR pentru investiţii în reţelele în bandă largă

 

Sursa COM

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…