Actualitatea europeană

Comitetul Regiunilor prezintă propuneri pentru viitoarea politică de coeziune

Comitetul Regiunilor şi-a formulat astăzi propunerile referitoare la reforma ajutorului regional al UE şi a Fondului social european. Reuniţi la Bruxelles, liderii regionali şi primarii din Europa au salutat progresele înfăptuite în reducerea decalajelor economice dintre regiuni, însă au subliniat că există în continuare diferenţe semnificative între acestea.

Ei au insistat asupra ideii că viitoarea politică de coeziune a UE trebuie să dispună de resursele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale şi au tras un semnal de alarmă cu privire la pericolul condiţionării fondurilor disponibile de un set restrâns de priorităţi impuse.

Ajutorul regional al UE se ridică la 50 de miliarde de euro pe an şi finanţează mii de proiecte ce aduc beneficii directe cetăţenilor, de la căi ferate de mare viteză şi centrale de energie solară până la programe de formare. Programarea şi normele de finanţare privind ajutorul regional vor expira în 2013 şi trebuie renegociate de legiuitorii UE. Comisia Europeană şi-a prezentat primele idei de reformă în cel de-al cincilea raport privind coeziunea, publicat în toamna anului trecut, şi urmează să propună proiecte legislative până în vară. Pentru a contribui la această dezbatere cu experienţa autorităţilor locale şi regionale din Europa, Comitetul Regiunilor (CoR) şi-a adoptat astăzi avizul oficial cu privire la raportul privind coeziunea.

Dl Michel Delebarre (FR-PSE), primarul oraşului Dunkerque şi raportor pentru avizul CoR, a declarat: „Politica de coeziune a UE a contribuit la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă, la construirea infrastructurilor de bază şi la îmbunătăţirea protecţiei mediului. Pentru mulţi cetăţeni, aceste aspecte reprezintă cea mai vizibilă valoare adăugată adusă de Europa în oraşele şi regiunile lor. Este adevărat că trebuie să reformăm politica de coeziune şi să o adaptăm noilor provocări, însă trebuie să acţionăm cu discernământ, păstrând elementele pozitive ale acesteia.”

În opinia membrilor Comitetului, Fondul social european (FSE) reprezintă un element-cheie al politicii de coeziune, însă trebuie sporită vizibilitatea proiectelor finanţate prin acest fond. Dna Catiuscia Marini (IT-PSE), preşedinta regiunii Umbria, al cărei aviz privind viitorul FSE după 2013 a fost adoptat tot astăzi, a adăugat: „Criza financiară a pus în evidenţă rolul esenţial al FSE ca instrument ce ajută lucrătorii şi întreprinderile să se adapteze la noile realităţi economice. Ar fi o dovadă de viziune îngustă să încercăm să facem economii prin reducerea investiţiilor în oameni.”

Comitetul Regiunilor subliniază faptul că politica de coeziune a făcut progrese în ce priveşte reducerea disparităţilor dintre regiunile europene şi din cadrul acestora. Cu toate acestea, există în continuare dezechilibre semnificative, iar viitoarea politică de coeziune trebuie să dispună de resursele necesare pentru a reduce şi mai mult aceste decalaje. Aceste eforturi trebuie să pornească de la necesităţile de dezvoltare ale regiunilor şi ale oraşelor, şi nu să se limiteze doar la urmărirea obiectivelor Strategiei Europa 2020. De asemenea, reprezentanţii locali şi regionali ai Europei au tras un semnal de alarmă cu privire la pericolul condiţionării fondurilor disponibile de un set restrâns de priorităţi impuse. Aceste priorităţi ar trebui definite mai degrabă la nivel regional, după o analiză a punctelor forte şi a celor slabe ale regiunii în cauză.

Membrii CoR susţin că politica de coeziune ar trebui să vizeze toate regiunile europene, concentrându-se asupra celor mai puţin dezvoltate. Pentru a permite o mai bună direcţionare a sprijinului, ei propun crearea unei categorii „intermediare” de finanţare, în care să fie incluse regiunile al căror produs intern brut (PIB) se situează între 75% şi 90% din media UE, indiferent de statutul lor actual de finanţare. În plus, Comitetul îşi reiterează solicitarea de a se lua în considerare şi alte criterii în afară de PIB, cum ar fi indicatorii de dezvoltare teritorială, socială şi de mediu, în special în cadrul implementării şi evaluării programelor.

În raportul său privind coeziunea, Comisia a propus şi îngheţarea ajutorului regional în cazul statelor membre care încalcă normele UE privind deficitul bugetar. Membrii CoR se opun ferm unei asemenea „condiţionalităţi externe” a fondurilor structurale. O astfel de măsură ar penaliza în primul rând autorităţile locale şi regionale, pentru eşecuri imputabile guvernelor naţionale.

În afară de aceasta, Comitetul solicită majorarea bugetului şi sporirea asistenţei tehnice destinate cooperării teritoriale dintre autorităţile locale şi regionale. Dat fiind că gestionarea proiectelor finanţate din fonduri UE a devenit foarte complexă, CoR insistă asupra unor măsuri suplimentare de simplificare. Acestea ar trebui să includă, de exemplu, reducerea termenelor de rambursare a cheltuielilor, crearea unui set comun de norme de audit pentru proiectele transfrontaliere şi simplificarea regulilor pentru proiectele care generează venituri proprii.

Membrii Comitetului au subliniat, de asemenea, valoarea adăugată a Fondului social european, care dispune de 10 miliarde de euro anual. Caracterul său multianual oferă stabilitatea care este atât de necesară comunităţilor locale şi promotorilor de proiecte, deopotrivă. În acelaşi timp, normele sale de finanţare sunt mai flexibile decât cele ale multor programe naţionale, facilitând astfel demararea proiectelor sociale sau de formare. În opinia CoR, pe viitor, FSE trebuie să se concentreze în mai mare măsură asupra priorităţilor orizontale, cum ar fi incluziunea socială, combaterea discriminării pe motive de vârstă sau sex şi protejarea grupurilor defavorizate, cum ar fi persoanele cu handicap, imigranţii şi comunitatea romă.

 

Sursa COM, © cor.europa.eu

 

Informaţii suplimentare:

CoR pe internet: www.cor.europa.eu

 

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoana următoare:

Michael Alfons

Comitetul Regiunilor al UE

Tel.: +32 (0)2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Faceţi clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare.

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…