Actualitatea europeană

Comisia Europeană invită statele membre să stabilească strategii naționale pentru integrarea romilor

Cele 10-12 milioane de romi din Europa se confruntă în continuare cu discriminare, excluziune și nerecunoașterea drepturilor, în timp ce guvernele suportă pierderi ale veniturilor și ale productivității din ce în ce mai importante din cauza posibilității ca talentul acestei comunități să nu fie valorificat. Îmbunătățirea integrării economice și sociale este imperativă, însă eficacitatea acesteia necesită o acțiune concertată la toate nivelurile pentru a aborda cauzele multiple ale excluziunii.

Prin urmare, Comisia Europeană prezintă astăzi un Cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor. Acest cadru va contribui la orientarea politicilor naționale privind romii și la mobilizarea fondurilor disponibile la nivelul UE pentru a sprijini eforturile de integrare. Cadrul se axează pe patru piloni: accesul la educație, locuri de muncă, îngrijiri medicale și locuințe. Statele membre ar trebui să stabilească obiective naționale specifice în ceea ce privește integrarea romilor, în funcție de dimensiunile populației rome care trăiește pe teritoriile lor și de situația inițială a acesteia.

În ciuda bunelor intenții exprimate de unii politicieni naționali, s-au schimbat foarte puține lucruri în viața de zi cu zi a majorității romilor în ultimii ani, a afirmat vicepreședintele Comisiei, doamna Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. Statele membre au responsabilitatea comună de a pune capăt excluderii romilor de la școlarizare, locuri de muncă, îngrijiri medicale și locuințe. Aceasta reprezintă o provocare importantă. De aceea stabilim obiective pentru integrarea romilor și avem nevoie de un angajament ferm din partea tuturor capitalelor, regiunilor și orașelor europene pentru a transpune în practică aceste obiective. Este timpul să depășim bunele intenții și să trecem la acțiuni concrete. Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru este ca statele membre să contribuie la garantarea faptului că toți copiii romi termină cel puțin școala primară.

Populația romă din Europa trăiește în condiții socioeconomice mult mai precare decât restul populației. Conform unui sondaj realizat în șase state din UE1, numai 42 % dintre copiii romi termină școala primară, în comparație cu o medie de 97,5 % la nivelul UE. În ceea ce privește educația secundară, rata de participare a romilor este estimată la numai 10 %. Pe piața muncii, aceștia se confruntă cu rate mai scăzute de ocupare a forței de muncă și cu rate mai ridicate de discriminare. În ceea ce privește locuințele, se întâmplă frecvent ca romii să nu aibă acces la servicii esențiale, cum ar fi apa curentă sau electricitatea. Această populație se confruntă, de asemenea, cu un decalaj în materie de sănătate: speranța de viață a romilor este cu 10 ani mai redusă decât media UE, care este de 76 de ani pentru bărbați și de 82 de ani pentru femei.

Comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, domnul László Andor, a declarat: Excluderea permanentă a populației rome este inacceptabilă într-o Europă a secolului 21 construită pe baza principiilor egalității, democrației și statului de drept. Condițiile de viață ale majorității romilor și relațiile acestora cu restul societății s-au deteriorat în ultimii ani."

Domnul László Andor a precizat în continuare: „Pentru unele țări va fi pur și simplu imposibil să se realizeze obiectivele Strategiei Europa 2020 fără progrese substanțiale în ceea ce privește integrarea romilor.

Integrarea romilor ar putea genera beneficii economice considerabile. Romii reprezintă un procent din ce în ce mai mare din populația de vârstă activă, cu o vârstă medie de 25 de ani în comparație cu media de 40 de ani la nivelul UE. În Bulgaria și România, aceștia reprezintă una din cinci persoane nou-intrate pe piața forței de muncă. Studiul realizat de Banca Mondială sugerează că integrarea completă a romilor ar putea genera beneficii de aproximativ 0,5 miliarde € pe an pentru economiile anumitor țări, prin îmbunătățirea productivității, reducerea cheltuielilor sociale și creșterea veniturilor din impozite.

În trecut, UE a subliniat în repetate rânduri necesitatea unei mai bune integrări a romilor, cel mai recent într-un raport din aprilie 2010 (IP/10/407). Legislația UE (Directiva privind egalitatea rasială) prevede deja obligația statelor membre de a asigura accesul egal al minorităților etnice, cum ar fi romii, la educație, locuințe, sănătate și locuri de muncă. În decembrie 2010, Grupul operativ privind romii din cadrul Comisiei a constatat că nu s-au luat încă măsuri ferme și proporționale pentru a soluționa problemele sociale și economice cu care se confruntă o mare parte din populația romă a UE (MEMO/10/701). Este esențial să trecem la o viteză superioară și să ne asigurăm că politicile de integrare la nivel național, regional și local se concentrează în mod clar și specific asupra romilor.

Pe baza acestor constatări, cadrul UE dezvoltă o abordare privind incluziunea romilor adaptată situației lor, prin stabilirea de obiective în următoarele domenii:

  • Educație: garantarea faptului că toți copiii romi termină cel puțin școala primară;

  • Ocuparea forței de muncă: reducerea decalajului între cetățenii romi și restul cetățenilor în ceea ce privește ocuparea forței de muncă;

  • Sănătate: reducerea decalajului în materie de sănătate, de exemplu prin reducerea ratei de mortalitate infantilă în rândul romilor;

  • Locuințe: reducerea decalajului în ceea ce privește accesul la locuințe și la utilități publice, precum apa și electricitatea.

Statele membre vor trebui să prezinte, până la sfârșitul anului 2011, strategii naționale de integrare a romilor, precizând modul în care vor contribui la realizarea acestor obiective. Cadrul este conform cu obiectivele mai generale ale Strategiei Europa 2020 stabilite de UE în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, incluziunea socială și educația. Îndeplinirea acestor obiective este importantă pentru că ar ajuta statele membre să realizeze obiectivele generale ale Strategiei Europa 2010.

Comisia propune, de asemenea, soluții pentru a garanta o utilizare cât mai eficace a fondurilor UE care contribuie la integrarea romilor. Statele membre sunt invitate să își modifice programele operaționale cofinanțate prin fondurile structurale și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală în vederea îmbunătățirii sprijinului acordat proiectelor care îi vizează pe romi.

În cele din urmă, pentru a asigura impactul concret al Cadrului UE pentru strategiile naționale asupra vieții de zi cu zi a romilor, Comisia intenționează să instituie un mecanism de monitorizare robust pentru a cuantifica rezultatele. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE trebuie să joace un rol‑cheie prin culegerea, în cooperare cu alte organizații, a datelor privind situația socială și economică a romilor. Statele membre sunt invitate să desemneze puncte de contact naționale care să gestioneze, să monitorizeze și să prezinte rapoarte cu privire la punerea în aplicare a strategiei naționale de integrare a romilor din țara lor. Comisia Europeană va prezenta rapoarte anuale cu privire la progresele realizate în statele membre.

Context

Romii, care reprezintă cea mai mare minoritate etnică a Europei, trăiesc în Europa de multe secole, însă se confruntă frecvent cu prejudecăți, intoleranță, discriminare și excluziune.

Multe dintre domeniile care necesită o îmbunătățire a integrării romilor, cum ar fi educația, ocuparea forței de muncă, sănătatea și locuințele, sunt în primul rând responsabilități naționale sau regionale. Cu toate acestea, UE are un rol important în ceea ce privește coordonarea acțiunilor statelor membre și ajutorul acordat prin intermediul instrumentelor financiare.

În vara anului 2010, Comisia Europeană și-a exprimat public convingerea că romii sunt cetățeni ai UE și ar trebui să beneficieze pe deplin de drepturile lor și să își îndeplinească pe deplin obligațiile care le revin în temeiul dreptului UE (SPEECH/10/428 și MEMO/10/502).

 

Sursa COM, © ec.europa.eu

 

Informații suplimentare

Sala de presă a DG Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

UE și romii:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=ro

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședintele Comisiei Europene și comisarul pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Pagina principală de internet a domnului László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune:

http://ec.europa.eu/andor

ANNEX : Roma Population Estimates

 

­­

 

1 :

Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, România și Slovacia.

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…