Promovarea candidaturilor româneşti în…

FUNCŢIONARII ROMÂNI ÎN INSTITUŢIILE EUROPENE

Prezenţa funcţionarilor naţionali in instituţiile europene este importantă pentru fiecare stat membru. In ciuda faptului că aceştia sunt independenţi şi nu reprezintă oficial statul de provenienţă, ei constituie un canal de comunicare privilegiat intre statul membru şi instituţia europeană.

Oportunităţile de angajare în cadrul instituţiilor comunitare conferă României şi cetăţenilor săi posibilitatea de a participa efectiv şi competent la pregătirea procesului decizional comunitar.  

I. Tipuri de carieră

 

1. Posturile permanente şi temporare de funcţionari comunitari

Funcţionarii permanenţi şi temporari se împart în două categorii: administratori şi asistenţi.

a. Posturi de administratori (posturi de tip AD)

Acestea sunt împărţite pe următoarele categorii: AD5 - AD8 (administrator; administrator cercetare; administrator lingvist); AD9 - AD13 (şef de unitate; administrator; administrator cercetare; administrator lingvist); AD14 (administrator cercetare; administrator lingvist; administrator; şef de unitate; director); AD15 (director; director-general); AD16 (director-general).

Cea mai mare parte a administratorilor acced la categoria AD de la gradele 5 până la 8. Şefii de unitate sunt recrutaţi pentru gradele 9 - 14, în timp ce directorii şi directorii generali ocupă gradele 14-15 şi 15-16.

Pentru a participa la concursurile de angajare pe posturi din categoria AD, sunt necesare studii universitare (domeniile  şi cerinţele posturilor scoase la concurs sunt menţionate în anunţ).

b. Posturi de asistenţi (posturi de tip AST)

Se împart în două categorii:

- asistenţi, tip AST B, sunt, in principal, responsabili pentru munca administrativă şi joacă un rol important în managementul intern al instituţiilor, în special in serviciile financiare, personal, biblioteci etc.

- asistenţi, tip AST C, se ocupă, în general de munca de secretariat, menţinerea arhivei şi asigură funcţionarea eficientă a unei unităţi administrative.

Gradele AST sunt: AST1 - AST7 (secretar, alte posturi de birou) şi AST3 - AST11 (asistent, asistent cercetare). Candidaţii pentru aceste posturi trebuie să aibă experienţa profesională solicitată în anunţul de angajare, într-un domeniu legat de activitatea pentru care candidează şi studii post-secundare de minim 3 ani. Ocazional, pot fi organizate concursuri la care nu se cere o experienţă specifică.

Pentru detalii referitoare la gradele menţionate mai sus, se poate accesa site-ul http://europa.eu/epso/discover/careers/grades_system/index_en.htm.

 

2. Personal specializat angajat cu contract pe durată determinată

Pe lângă personalul angajat permanent, la instituţiile UE lucrează personal specializat, angajat prin contract cu durată determinată (agenţi contractuali şi agenţi temporari).

Procedurile de recrutare sunt în acest caz diferite faţă de cele standard pentru angajaţii permanenţi, iar anunţurile de angajare sunt publicate pe site-urile instituţiilor şi organismelor auxiliare ale Uniunii.

În cazul în care nu există niciun apel pentru exprimarea interesului deschis, poate fi depusă o candidatură ad-hoc la Direcţia Personal a Parlamentului European sau a Comisiei Europene, de exemplu.

Trecerea de la statutul de funcţionar cu contract temporar la cel de funcţionar cu contract permanent se poate face numai prin concurs. Aceasta presupune că persoanele angajate cu astfel de contract şi care doresc să  treacă pe posturi permanente trebuie să  parcurgă toate etapele de selecţie ale unui concurs, neexistând o altă procedură in acest sens.

Detalii suplimentare se regăsesc pe site-ul: http://europa.eu/epso/discover/careers/staff_categories/index_en.htm#chapter3.

Angajarea personalului în instituţiile UE este reglementată de Staff Regulations (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf).

 

3. Experţi naţionali detaşaţi care lucrează în instituţiile europene

În ceea ce priveşte Comisia Europeană (unde sunt majoritatea locurilor), există trei mecanisme de detaşare a funcţionarilor publici naţionali:

  • Schema SNEs (Experţi naţionali detaşaţi - END)

Prin această schemă, Comisia (precum şi CONS şi PE) solicită statelor membre experţi naţionali care să lucreze în cadrul direcţiilor generale în regim de detaşare. Este vorba despre un transfer unilateral al experţilor din statele membre către Comisia UE. Prin experţi naţionali se înţelege atât funcţionari publici, cât şi specialişti din sectorul privat, ONG-uri, universităţi, centre de cercetare, etc. Acest mecanism permite experţilor naţionali însuşirea unei experienţe de muncă unice în cadrul Comisiei, experienţă care se transferă statului membru în momentul încheierii perioadei de detaşare.

În cadrul acestui mecanism, conform Deciziei Comisiei Europene C (2008)6688 din 12/11/2008 sau Deciziei Consiliului 2007/829/CE din 05.12.2007[1], instituţiile trimiţătoare sunt obligate să plătească lunar salariul, taxele către stat şi asigurarea medicală ale experţilor/diplomaţilor detaşaţi, pe întreaga durată a detaşării în cadrul Comisiei (între 6 luni şi maxim 4 ani). La rândul său, Comisia se angajează să suporte un per diem pentru experţii detaşaţi.

Procesul de selecţie este diferit de cel al angajării personalului propriu al COM/CONS/PE, având în vedere statutul distinct al experţilor detaşaţi.

Posturile vacante sunt comunicate reprezentanţelor permanente ale statelor membre UE, acestea având sarcina de a le transmite către MAE. MAE diseminează, ulterior, informaţiile respective în mediul instituţiilor (ministere, institute, agenţii,  universităţi, etc.) din România.  Acestea din urmă transmit structurilor comunitare dosarele propriilor candidaţilor, transmiterea urmând a se face exclusiv prin intermediul Reprezentantei Permanente a României pe lângă UE.

Detalii suplimentare pot fi accesate pe site-urile: http://europa.eu/epso/discover/careers/staff_categories/index_en.htm#chapter6 şi http://ec.europa.eu/civil_service/job/sne/index_en.htm 

  • Schema de schimb de funcţionari şi Programul de schimb de diplomaţi

Ambele programe permit schimbul între funcţionarii naţionali/diplomaţi şi oficialii europeni. Spre deosebire de END, schemele de schimb se adresează doar funcţionarilor publici.

Principiile de bază ale celor două programe sunt reciprocitatea (funcţionarul public/diplomatul care urmează să lucreze în cadrul Comisiei este înlocuit de un oficial european cu un profil similar), cost-free (statele membre şi Comisia suportă cheltuielile de detaşare ale propriilor funcţionari – salariu, taxe, asigurare medicală, cazare, transport etc.) şi principiul conform căruia oficialii europeni vor fi detaşaţi într-un stat membru diferit de ţara de provenienţă.

Perioada de schimb durează între 6 luni şi 2 ani. În cazul în care unul dintre experţi trebuie să-şi încheie detaşarea mai repede, el poate fi înlocuit de o altă persoană cu un profil similar, din cadrul aceleiaşi instituţii trimiţătoare.

Detalii referitoare la programele de schimb de diplomaţi se regăsesc pe http://www.es-ue.org/Documents/CRITERIOS%20DE%20ACTUACION%20PARA%20EL%20INTERCAMBIO%20DE%20FUNCIONARIOS%20DE%20LA%20COMISION%20Y%20%20DE%20%20LOS%20MINISTERIOS%20DE%20ASUNTOS%20EXTIORES%20DE%20LOS%20EM%20(%20EN%20).doc şi http://ec.europa.eu/external_relations/delegations/jed/index_en.htm.

Detalii privind alte programe derulate de COM se regăsesc pe site-ul http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm.

  • Stagiile structurale (Programul de pregătire profesională pentru experţi naţionali)

Conform liniilor generale de aplicare, stagiile structurale se adresează doar funcţionarilor publici naţionali. Stagiul poate dura între 3 şi 5 luni şi se aplică principiul cost free pentru Comisie. În aceste condiţii, cheltuielile de stagiu sunt suportate integral de către instituţiile trimiţătoare ale administraţiilor publice naţionale.

Numărul stagiarilor acceptaţi de Comisie este limitat (aproximativ 100-120 de persoane/semestru). Nu sunt acceptate candidaturile persoanelor care au beneficiat deja de un stagiu sau de o altă experienţă de muncă în cadrul instituţiilor europene.

Pentru mai multe detalii se poate accesa site-ul https://webgate.ec.europa.eu/ecstp.

  • Stagii la nivelul instituţiilor europene

Parlamentul European, Consiliul UE, Comisia Europeană, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor şi Mediatorul European organizează sesiuni de stagiu, cu o durată de la 3 la 5 luni. Candidaţii trebuie să aibă o diplomă universitară şi să aibă, în principiu, cetăţenia unui Stat Membru, candidat sau în curs de aderare.

Stagiarii pot beneficia de o sumă modestă pe durata stagiului. În cazul în care stagiarul beneficiază, de exemplu, de o bursă, stagiul nu este plătit. Activitatea desfşurată de către stagiari este similară celei a oficialilor de categoria AD începători.

Mai multe detalii privind aceste stagii pot fi regăsite pe site-ul http://ec.europa.eu/stages/information/preselection_en.htm .

Pentru această categorie de personal se aplică reglementările Deciziei COM 458/2005 (stagiile Blue Book).

  • Programul Junior Experts in Delegations (JED) este un program de pregătire destinat experţilor juniori din SM (cu pregătire relevantă în sfera relaţiilor internaţionale), ce permite acestora să desfăşoare activitate în cadrul Delegaţiilor UE din străinătate.

Este un program finanţat din bugetul COM şi, parţial, din cel al SM. Se derulează fie în format bilateral (în baza acordurilor încheiate intre SM si COM), fie în format multilateral (suportat integral de COM, fiecărui stat membru revenindu-i o cotă de 2 candidaturi la fiecare 2 ani).

Preselecţia la nivel naţional se realizează de către MAE, în cadrul acestui proces selectându-se patru candidaturi, care ulterior sunt înaintate organizatorilor pentru selecţia finală.

Candidaţii sunt selectati de către COM în baza aplicaţiilor transmise prin intermediul RP ale SM, în funcţie de nevoile din Delegatiile UE şi de fondurile disponibile. Locul detaşării e stabilit de COM.

 

II. Anuntarea posturilor, depunere candidaturi, selecţie, recrutare, instituţii implicate

Procedura de selectare a personalului permanent şi contractual in cadrul instituţiilor europene presupune următoarele etape: publicarea anunţului, depunerea candidaturii, selecţia, organizată (pentru majoritatea categoriilor de personal) de Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO), întocmirea listelor de rezervă şi recrutarea propriu-zisă, realizată de instituţiile europene.

Publicarea anunţurilor

Concursurile planificate sunt menţionate în calendarul provizoriu de pe pagina web a EPSO (http://europa.eu/epso/index_ro.htm) şi sunt, de obicei, anunţate din timp în presă. Anunţurile de angajare sunt publicate şi în Official Journal of the European Union, seria CA. În anunţ sunt specificate condiţiile şi cerinţele pentru concursul respectiv, precum şi numărul estimativ de posturi şi alte informaţii referitoare la concurs. Prin urmare, în general, persoanele interesate de o carieră ca angajat permanent la instituţiile UE trebuie să consulte cu regularitate pagina EPSO dedicată concursurilor de angajare, saucea a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Depunerea candidaturii

Procedurile de înscriere se desfăşoară on-line, fiecare candidat având posibilitatea de a-şi crea un „profil EPSO” accesibil pe toata perioada de selecţie, iar comunicarea dintre EPSO şi candidat se realizează exclusiv in format electronic, prin e-mail.

Selecţia

Oficiul European pentru Selecţia Personalului[2], se ocupă de organizarea de concursuri de selecţionare a personalului pentru instituţiile europene.

Noul sistem EPSO pentru selecţia candidaţilor pentru posturi în cadrul instituţiilor UE stabileşte competiţii anuale pentru profilurile obişnuite în trei cicluri:

  •  pentru administratori;
  •  pentru asistenţi şi lingvişti;
  •  selecţii specifice pentru specialişti (domenii înguste de activitate).

Conform noilor proceduri, evaluarea candidaţilor are loc în două etape (faţă de trei etape existente anterior):

a. Testul de pre-selecţie (computer-based): constă intr-un test grilă de cunoştinţe generale despre UE (istoric, politici, instituţii etc.) şi cunoştinţe de specialitate (in funcţie de postul pentru care se candidează), precum şi întrebări grilă care testează gândirea logică a candidatului (verbal and numerical reasoning).

Pentru translatori, interpreţi şi alte categorii de lingvişti, această probă cuprinde numai întrebări tip grilă de cunoştinţe generale despre UE şi întrebări grilă care testează gândirea logică, de tip verbal reasoning.

b. Stagiul de evaluare: Constă într-un interviu cu o Comisie de Selecţie (3-4 membri), la Bruxelles. Proba include o scurtă prezentare a candidatului (max. 5 minute) şi setul de întrebări ale membrilor juriului. De asemenea, se adresează întrebări privind Uniunea Europeană şi de specialitate.

Noile centre de evaluare şi de preselecţie se bazează pe modelul de competenţă cuprinzând 7 tipuri de abilităţi, la care se adaugă încă una pentru categoria AD.

Noul sistem de competiţie face trecerea de la testarea cunoştinţelor la evaluarea competenţelor.

Lista de rezervă şi recrutarea:

Concursul este finalizat prin întocmirea listei de rezervă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Începând din acest an, valabilitatea unei astfel de liste este doar de un an, până în momentul organizării următorului ciclu competiţional.

După noua procedură, majoritatea candidaţilor de pe listele de aşteptare vor fi invitaţi la interviu.

Recrutarea efectivă a candidaţilor revine instituţiilor europene, pe baza listei, EPSO având doar rolul de facilitator/interfaţă între candidaţii admişi, ale căror nume se înscriu pe lista de rezervă, şi instituţiile europene.

Concursul pentru administratori şi asistenţi se organizează pentru patru mari domenii de expertiză: drept, administraţie publică, economie şi audit. Se poate opta numai pentru unul dintre aceste domenii, neexistând insă o conexiune rigidă intre studiile efectuate anterior şi domeniul pentru care o persoană doreşte să concureze.

Middle management: funcţionarii in poziţiile de middle management (şefi de unitate şi adjuncţi) vor fi recrutaţi conform sistemului de testare menţionat mai sus, la care se adaugă anumite cerinţe specifice, precum experienţa managerială.

Senior management (directori şi directori generali): Poziţiile din această categorie disponibile sunt anunţate (aviz de vacantare) de structurile europene care sunt responsabile de ocuparea postului, prin departamentul propriu de resurse umane. De cele mai multe ori aceste posturi sunt publicate pe site-ul EPSO. Procesul de selecţie este însă organizat de direcţia generală responsabilă şi nu de EPSO, ca în cazul poziţiilor administrative inferioare.

Concurs pentru administratori-lingvişti şi asistenţi-lingvişti:ca şi pentru cele zece state care au aderat in 2004, mare parte a concursurilor pentru România (şi Bulgaria) vizează posturi de administratori-lingvişti (traducători, interpreţi, jurişti-lingvişti) şi asistenţi-lingvişti.[1] În funcţie de instituţia UE (incluzând aici şi agentiile UE) în care va fi detaşat expertul, se aplică prevederile uneia din cele două Decizii.

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…